Cieľom vzdelávacieho procesu pre II.kvalifikačný stupeň je:

• doplnenie a rozšírenie si teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch z I.kvalifikačného stupňa,
• naučiť sa vypracovávať tréningové programy, testovať výsledky cvičení,
• zvládnuť poradenstvo v oblasti správnej výživy a životosprávy,
• pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť.

Absolventi školenia II.kvalifikačného stupňa získavajú štvrtú najvyššiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU, majú zodpovedajúce teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré im umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a na úrovni športu pre všetkých vo všetkých vekových kategóriách. Úspešní absolventi po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes II.kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre pre záujemcov všetkých vekových kategórií, športovom stredisku mládeže alebo samostatne rozvíjať vlastnú prax (živnostenský list).

Podmienky prijatia
Absolvovaný I.stupeň vzdelávania (tréner vo fitnes I.kvalifikačného stupňa).
Prax minimálne 1 rok od získania osvedčenia I.kvalifikačného stupňa.

Forma a rozsah vzdelávania

Víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 6 dní, spolu 70 vyučovacích hodín (1 vyuč.hodina=45 minút) plus vypracovanie záverečnej práce a individuálne štúdium medzi jednotlivými časťami školenia.

Podmienky vydania osvedčenia
Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax.
Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky.
Vypracovanie záverečnej práce.

Platnosť trénerskej kvalifikácie – na obdobie 5 rokov.
Predĺženie je podmienené absolvovaním 4 doškolení v priebehu 5 rokov a vykonávaním aktívnej trénerskej činnosti.

Cena medzinárodne platnej licencie II. kvalif.stupňa (v AJ, NJ jazyku) – 288 Eur

Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky – 40 Eur

 

Pozrite si  vzorový plán školenia II.stupňa

Nájdite si termín školenia a rezervujte si svoje miesto: TERMÍNY ŠKOLENÍ

Tu nájdete organizačné pokyny k prihlasovaniu.

Potrebujete si zo sebou priniesť:

• kópiu dokladu maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu
• potvrdenie od lekára s textom, že ste zdravotne spôsobilý/á zúčastniť sa skupinového školenia vo fitnes a kulturistike
• 1 malú fotografiu na preukaz trénera v rozmere max. 2cm x 2,5cm

II.kvalifikačný stupeň – fitnes