I. kvalifikačný stupeň Fitnes

Cieľom vzdelávacieho procesu pre I.kvalifikačný stupeň je:

* zvládnutie základných teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch potrebných pre danú špecializáciu * nácvik správneho dýchania a techniky cvičenia * tréning schopnosti sústrediť sa na presné, kontrolované a plynulé vykonávanie cvičení podľa zásad bezpečného a zdraviu prospešného cvičenia * naučiť sa zostavovať jednoduché cvičebné programy a stravovacie režimy * pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť.

Absolventi školenia I.kvalifikačného stupňa získavajú najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU a po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes a kulturistike I.kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre, športovom stredisku, klube a pod. pre záujemcov všetkých vekových kategórii na úrovni športu pre všetkých.

Podmienky prijatia: minimálny vek 18 rokov , ukončené stredoškolské vzdelanie

Forma a rozsah vzdelávania: víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 4 dní, spolu 50 vyučovacích hodín (1 vyuč.hodina=45 minút). Individuálne štúdium a prax medzi jednotlivými časťami školenia.

Podmienky vydania osvedčenia:  Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax. Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky.

Platnosť inštruktorskej kvalifikácie je na obdobie 5 rokov. Predĺženie je podmienené absolvovaním 2 doškolení v priebehu 5 rokov, individuálnym štúdiom a vykonávaním aktívnej činnosti inštruktora.

Cena certifikátu osobného trénera vo fitnes a kulturistike I. kvalif. stupňa – 278 Eur

Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky – 40 Eur 

 Nájdite si termín školenia a rezervujte si svoje miestoTERMÍNY ŠKOLENÍ

Tu nájdete organizačné pokyny k prihlasovaniu.

Potrebujete si zo sebou priniesť:

• kópiu dokladu maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu
• potvrdenie od lekára s textom, že ste zdravotne spôsobilý/á zúčastniť sa skupinového školenia vo fitnes a kulturistike
• 1 malú fotografiu na preukaz trénera v rozmere max. 2cm x 2,5cm

I.kvalifikačný stupeň – fitnes